Profil společnosti

Oznámení o změně a vzniku nové společnosti

Zveřejněno: 16.11. 2018

S účin­ností od 19.4. 2018 dochází ke změně spo­leč­nosti FEPO-europalety, s.r.o.
Od výše uve­de­ného data  spo­leč­nost FEPO – europalety, s.r.o. již  není fakturační a hlavní společností.

Nově se nadřazenou a fakturační společností stává:

EURservis, s.r.o.

K výše uve­dené změně názvu došlo v sou­ladu s napl­ňo­vá­ním dlou­ho­dobé stra­te­gie roz­voje společnosti.

Ostatní údaje:

Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny.

Změny:

Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem.
EURservis, s.r.o.

Žádáme všechny naše obchodní part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název  EURservis, s.r.o.

DĚKUJEME!

Naším cílem je jít cestou kvality a bezpečnosti pro zákazníka a tím mu pomáhat chránit jeho produkty a jeho dobré jméno.

Společnost FEPO- europalety, s.r.o. patří k nejvýznamnějším výrobcům a dopravcům palet v ČR. V létě 2018 jsme založili novou společnost EURservis, s.r.o. která pomáhá a rozvíjí společné vize firmy. Ročně prodáváme kolem 1,7 mil. ks paletových produktů.

Naše distribuční centra jsou rozloženy na ploše o velikosti 15000 m2 a zásobujeme nejvýznamnější obchodní subjekty na domácím trhu. Naše palety proudí jak na území ČR, tak i v zemích EU, v Asii a v Americe.

Mapa-2

Být sami sebou, může být v prodeji to nejlepší a to je právě ten důvod, kterým se odlišujeme od konkurence. Zajímá nás, co zákazník potřebuje a co právě řeší. Přejeme si, aby mu jeho společnost fungovala.

1

Naše firemní kultura je založena na přátelské atmosféře, kterou rádi přenášíme na naše zákazníky. Snažíme se zákazníkům poskytnout kompletní servis a samozřejmostí jsou pro nás slušnost a korektnost, které považujeme za základní atributy dobrého obchodu. Naše slovo platí.

V každé oblasti naší činnosti se snažíme dosáhnout maximální profesionality, proto se naši kolegové a naše kolegyně neustále vzdělávají a dbají na svůj osobní rozvoj. Prostřednictvím toho navíc získáváme nová partnerství a udržujeme současné vztahy s našimi zákazníky.

 

 

Základem naší firemní filozofie a strategie je kvalita, rychlost a spolehlivost dodávky. Je to pro nás stejně důležité, jako je pro Vás důležité naložit a dopravit váš náklad k odběrateli.

logo_uic_clean

logo_uic_clean
Jsme držiteli ocenění s nejvyšší úrovní kredibility. Současně jsme získali LICENCI K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EUR A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ ZNAKU ZSSK CARGO NA VÝROBU A OPRAVY EUR PALET.

Zpracování osobních údajů

certifikát

certifikát

Podělte se s přáteli a sdílejte!